Ravnopravnost spolova u Jarmini

PB261376 (Copy)

Laburistica Silvija Dološić danas je posjetila Vukovarko-srijemsku županiju. U sklopu projekta „GARD – Ravnopravnost spolova u ruralnom razvoju – osnaživanje žena u ruralnom društvu“ u općini Jarmina održala je predavanje o ulozi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova u odnosu na Zakon o ravnopravnost spolova. Silvija Dološić također se osvrnula na Zakon o suzbijanju diskriminacije gdje je dala konkretne primjere kako prepoznati diskriminaciju i kako se zaštiti od svih oblika diskriminacije. Posebno je istaknula kako je zabrinjavajuća pojava diskriminacije na temelju spola, rada i zapošljavanja te da suzbijanje diskriminacije leži na odgovornosti ruralnih sredina tj. općina, da svojim potencijalima dodatno osnaže seoske žene na veću političku participaciju kao i okorištavanje svih ljudskih resursa. I na kraju, te bi sfere poticale progresivnije razumijevanje ženstvenosti tj. autonomnu ženstvenost koja održava se na neovisnost, snagu i otpor, kao i nužno samopouzdanje i osobni razvoj.

PB261380 (Copy)PB261381 (Copy)
Silvija Dološić:” Očekujem da će s budućim lokalnim izborima u Općinskom vijeću Jarmine biti više žena i da će za to biti zaslužni muškarci i žene.”

Voditeljica aktivnosti GARD projekta u Republici Hrvatskoj, Marina Mišanović iz Organizacije za građanske inicijative Osijek, istaknula je da predavanje i radionica je organizirano sa svrhom predstavljanja projekta i Rodno osjetljivog programa kojemu je cilj dati detaljan prikaz problematike, prioriteta i mjera vezanih za jednakost spolova i osnaživanje žena u ruralnom sredinama.