Paušal po mjeri Vodovoda Osijek

Da je “Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva” samo još jedan od nameta kojim se dodatno i neargumentirano opterećuje budžet građana dobili smo potvrdu i na kolegiju gradonačelnika Krešimira Bubala, kada je istaknuto pozitivno poslovanje svih gradskih poduzeća.

Spomenuta i vrlo sporna Uredba, koja je završila i na Ustavnom sudu jer je utvrdila da fiksna vodna naknade obuhvaća troškove:

a) očitavanja vodomjera, obrada očitanih podataka i dostava računa izričito je zabranjeno odredbom članka 12. i st. 4. članka 24. Zakona o zaštiti potrošača,

b) servisiranje vodomjera i održavanje priključka utvrđeno je neobjektivno jer je prije svega priključak unaprijed plaćen, uključivo i mjerni uređaj, a stvarni trošak servisiranje vodomjera za cca 5 puta manji od nameta utvrđeno spornom Uredbom. Naime, u periodu od 5 godina, kada je potrebno zamijeniti ili servisirati mjerni uređaj, potrošač kategorije kućanstvo će platiti (25 x 12 x 5) = cca 1,500,00 kn, što znači da će platiti 5 – 6 mjernih uređaja, a zamijenit će se moguće jedan.Više…